Dania podatek


Charakterystyka duńskiego systemu podatkowego


Duńskie stawki podatkowe wykazują dużą elastyczność i zdolność do dostosowywania się do dochodów, zarówno tych osiąganych przez jednostki prawne, jak i osoby fizyczne. Możliwość uwzględniania różnych wydatków, takich jak składki emerytalne, ubezpieczenia, wydatki związane z utrzymaniem, a także koszty podróży między miejscem zamieszkania a pracą, jest w pełni akceptowana. Istotnym elementem jest, że duński Urząd Skarbowy (SKAT) posiada okres do siedmiu lat na przeprowadzenie audytów w celu zweryfikowania zgodności tych wydatków.

Różne klasy podmiotów w Danii są poddawane zróżnicowanym stawkom podatkowym – pracownicy firm duńskich, samodzielni przedsiębiorcy, liderzy spółek czy też udziałowcy.

Najważniejsze informacje dotyczące podatków w Danii to:


Duński system podatkowy jest dość rozbudowany, więc zaleca się zapoznanie się z przepisami, stawkami, dokumentami oraz terminami dotyczącymi opodatkowania przed podjęciem działalności lub zatrudnieniem w Danii.


Kwestie podatkowe z punktu widzenia przedsiębiorstwa


Opodatkowanie w Danii dotyczy wszystkich obywateli obecnych w kraju, którzy zarabiają, niezależnie od tego, czy są to osoby bezrobotne korzystające z a-kasse, studenci otrzymujący państwowe dotacje, emeryci, czy osoby pracujące za granicą i osiągające dochody spoza granic Danii. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą różnego rodzaju firmy (jak jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki akcyjne, spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, oddziały zagranicznych firm czy stowarzyszenia spółdzielcze) również podlegają temu systemowi opodatkowania. (ilustracja może zostać wkomponowana)

Duński Urząd Skarbowy, znany jako SKAT, uznaje dochody generowane przez działalność gospodarczą za dochody właściciela firmy. W związku z tym, opodatkowanie działalności gospodarczej jest zgłaszane poprzez jedno zeznanie podatkowe. Właściciele firm, którzy odprowadzają podatki i składki, są uprawnieni do korzyści emerytalnych i zdrowotnych analogicznych do tych, które przysługują pracownikom zatrudnionym w Danii.

Raz na pół roku lub kwartał, za pomocą platformy internetowej SKAT, konieczne jest złożenie deklaracji podatkowej obejmującej zarówno podatek dochodowy, jak i VAT. Zaliczki na podatek dochodowy należy uiścić do 20 marca (jest też opcja wpłaty wyższej zaliczki w celu uzyskania zwrotu podatku wraz z odsetkami, które są wyższe niż w banku) oraz do 20 listopada (w tym przypadku odsetki są nieco niższe o 0,4 punktu procentowego niż w banku).

W przypadku zakładania i prowadzenia firmy w Danii, obowiązuje opodatkowanie osób prawnych w wysokości 22%. Jeśli roczne obroty firmy w Danii przekroczą 50 000 koron duńskich, firma staje się płatnikiem 25% VAT.

Podatek w Danii  osoby prawne

Zatrudnienie w Danii pracownika z innego kraju Unii Europejskiej


W kontekście swobodnego poruszania się wśród państw Unii Europejskiej, nie ma konieczności spełniania specyficznych kryteriów, aby uzyskać zgodę na podjęcie zatrudnienia w Danii. Mimo to, istnieje wymóg rejestracji w miejscowych instytucjach ubezpieczeń społecznych oraz organach podatkowych.

Przykładem może być sytuacja Jeana, francuskiego konsultanta, który otrzymał interesującą propozycję pracy od duńskiego klienta końcowego, przy współpracy z firmą ABC. Po złożeniu wniosku, został wybrany do projektu trwającego pół roku, który wymagał pełnoetatowej pracy w Danii. Konsultant Jean podpisał umowę, bazującą na wynagrodzeniu za godzinę lub dzień, a jego kwalifikacje zostały zaakceptowane przez klienta. W ramach tej umowy, Jean pracuje na terenie Danii zgodnie z uzgodnionymi warunkami między firmą ABC a klientem.

Od pierwszego dnia pracy, Jean, francuski konsultant, ma obowiązek regulowania podatków zgodnie z przepisami międzynarodowego zatrudnienia. Jeśli Jean zdecyduje się oderwać od swoich więzi z Francją, takich jak miejsce zamieszkania, rodzina czy interesy ekonomiczne, i skupi się wyłącznie na zatrudnieniu w Danii, będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w tym kraju.


Zatrudnienie w Danii a umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu


Celem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest ochrona podmiotów przed sytuacją podwójnego opodatkowania. Poprzez bilateralne umowy podatkowe między Danią a innymi krajami, opłaty podatkowe pobierane w państwie, gdzie pracownik jest zatrudniony, mogą być pomniejszone o kwotę podatku należnego w kraju zamieszkania lub dochody osiągnięte w kraju, gdzie pracownik pracuje, podlegają opodatkowaniu tylko raz (w państwie, w którym dochody są osiągane), a są wyłączone spod opodatkowania w kraju zamieszkania lub miejsca zameldowania (obywatele są zobowiązani do opłacenia podatku w państwie, w którym obowiązuje wyższa stawka podatkowa).


Stopnie opodatkowania w Danii


W obrębie obszaru Królestwa Danii obowiązują trzy poziomy opodatkowania:

 1. dla dochodów niższych niż 50 217 DKK, obowiązuje stawka podatkowa na poziomie 8%,
 2. przychody zawierające się w przedziale od 50 217 DKK do 558 043 DKK podlegają opodatkowaniu stawką wynoszącą 39,2%,
 3. dochody przekraczające 558 043 DKK są opodatkowane stopą 56,6%, co stanowi jeden z najwyższych poziomów w całej Europie.


Podatkowe zobowiązania podmiotów prawnych w Danii


Wszystkie przedsiębiorstwa w Danii, od spółdzielni i stowarzyszeń po spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne i oddziały zagraniczne z siedzibą w kraju, są zobowiązane do rozliczenia podatku dochodowego od ogólnego dochodu (obejmującego przychody z kapitału i nieruchomości) w okresie pół roku od zakończenia roku podatkowego.

Co istotne w kontekście tego systemu opodatkowania korporacji?


Kwota wolna od podatku


W roku 2019 w Danii ustalono, że osoby, których roczne dochody za ten okres nie przekraczały 46 630 koron duńskich, nie były zobowiązane do opłacania podatku dochodowego za ten okres.


Podatek VAT


W Danii funkcjonuje jednolity podatek VAT (MOMS) w wysokości 25%, stosowany zarówno dla produktów, jak i usług. Niemniej jednak, istnieją pewne wyjątki, gdzie określone usługi są zwolnione z tego opodatkowania, takie jak:

Pomimo 25% stawki podatku VAT, funkcjonuje także stawka zerowa (0%), obejmująca towary i usługi przeznaczone na eksport. Kwota tego opodatkowania może być potrącona przez osoby nabywające te produkty i usługi.

Poniższe usługi podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia:

Dania podatek  odwrotne obciążenie

Dodatkowe istotne aspekty dotyczące tego podatku:

Podatek CIT


Podatek od dochodów przedsiębiorstw w Danii stanowi kluczowe źródło finansowania państwa i przyczynia się w znacznym stopniu, około 8% całkowitych wpływów budżetowych. Jego rolą jest opodatkowanie zysków firm działających na obszarze kraju, obejmując również dochody osiągnięte z inwestycji kapitałowych.

Oto kilka ważnych informacji dotyczących podatku CIT:

 1. Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 22%.

 2. Podmioty prawne, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne, podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT. W przypadku spółek osobowych podatkiem objęci są wyłącznie wspólnicy tych spółek.

 3. W Danii przedsiębiorstwa są opodatkowane na zasadzie konsolidacji. Oznacza to, że poddawana jest opodatkowaniu nadrzędna duńska spółka, jej oddziały oraz spółki zależne.


Podatek akcyzowy


Podatek akcyzowy w Danii stosowany jest zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej oraz według krajowych przepisów regulacyjnych, obejmując różnorodne artykuły, takie jak słodycze, cygara, czekolada, tytoń do żucia, papierosy, energia elektryczna, opony samochodowe, gaz ziemny, herbata, kawa, alkohole (wina, piwo) oraz wiele innych produktów.

Dania podatek  akcyza

Powiązany Układ z 16 grudnia 1991 roku reprezentuje umowę handlową pomiędzy Polską a Unią Europejską, która zaowocowała stworzeniem strefy swobodnego handlu dla dóbr przemysłowych. W ramach tej umowy preferencyjne stawki celne, często wynoszące 0%, wspomagają wymianę handlową. Aby móc skorzystać z tych preferencji, niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia o pochodzeniu towarów, tj. EUR1, aby zwolnić się z wyższych stawek celnych.

Kalkulacja cła opiera się na wartości celnej produktu, uwzględniając fakturę handlową, a także koszty transportu i ubezpieczenia. Wysokość opłat akcyzowych w Danii jest zróżnicowana i obejmuje różne kategorie produktów, takie jak lody, kawa, kasety wideo, wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, czekolady, żarówki, samochody, paliwa, opakowania jednorazowe oraz wiele innych.


Opodatkowanie dochodów osób fizycznych


Na obszarze Królestwa Danii obowiązuje system opodatkowania dochodów, składający się z trzech progów: bazowego, średniego i najwyższego. W kontekście jednostek fizycznych, wymagane jest wniesienie stałej stawki podatku dochodowego (na korzyść gminy), która wynosi 32,6%. Dodatkowo istnieje stopniowany podatek dochodowy, wynoszący 5,64% (dla dochodów przekraczających 42 tys. duńskich koron, włącznie z zyskami kapitałowymi) oraz 15% (dla dochodów przekraczających 42 tys. 100 koron duńskich, uwzględniających dochody kapitałowe). Te drugorzędne opłaty wpływają na budżet państwa. Stopniowy podatek obejmuje zarówno zarobki z pracy, jak i korzyści kapitałowe, niemniej całkowite opodatkowanie osobistego dochodu nie przewyższy 59%.

Podatek Dania  stawki

W terytorium Danii, osoby fizyczne, które osiągnęły przynajmniej 15 lat (a także młodsze, które osiągnęły dochód), mają obowiązek przedstawienia oświadczeń podatkowych na zakończenie każdego roku podatkowego. Ostateczny termin na ten cel to 1 lipca, chyba że podatnik składa prośbę o przesunięcie tego terminu. Jeżeli osoby fizyczne nie generują dochodu lub osiągają przychód jedynie z aktywności zarobkowej na terytorium Danii, są zobowiązane do złożenia uproszczonego oświadczenia podatkowego do 1 maja. W przypadku małżeństw, partnerzy mają obowiązek indywidualnego opodatkowania dochodów.


Podatek dochodowy


Od roku 1903 Królestwo Danii wprowadziło system opodatkowania dochodów, który został podzielony na dwie główne kategorie: progresywny podatek państwowy oraz lokalny podatek dochodowy o charakterze liniowym.

Stawki podatku dochodowego w Danii w roku 2019 prezentują się w sposób następujący:

 1. ​8% dla osób o zarobkach poniżej 50 217 duńskich koron,
 2. 39,2% dla dochodów mieszczących się w przedziale od 50 217 DKK do 558 043 koron duńskich,
 3. 56,5% dla dochodów przekraczających 558 043 koron duńskich.

Dodatkowo, w obszarze Danii istnieje opcja dobrowolnego składania podatku kościelnego, który oscyluje średnio w granicach 0,92% (stawki kirkestat wahają się od 1% do 2%, w zależności od lokalnej gminy). Funkcjonuje także zmieniający się podatek komunalny (kommuneskat), który w przeciętnym przypadku wynosi około 24,84% i jest przekazywany do władz samorządowych.

Każdego roku w Danii ustalana jest nowa kwota wolna od opodatkowania, która w 2019 roku wyniosła 10,10% od wynagrodzenia brutto.

Osoby płacące podatki w Danii zobowiązane są również do zarejestrowania się w lokalnym Urzędzie Skarbowym oraz Urzędzie Handlu i Przedsiębiorstw, co można załatwić poprzez Agencję ds. Handlu i Przedsiębiorstw (Danish Commerce and Companies Agency).


Usługi online duńskiego Urzędu Skarbowego


W celu efektywnego załatwienia kwestii związanych z deklaracjami podatkowymi, terminami oraz dokumentami, zarówno dla pracowników firm w Danii, jak i przedsiębiorców, zachęca się do wykorzystania dostępnych online usług na stronie duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT, www.skat.dk).

Aby przeprowadzić rozliczenia podatkowe przez Internet, konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się oraz uzyskanie dedykowanego kodu TastSelv-kode (www.tastselv.skat.dk), składającego się z 8 cyfr. Ten kod pełni również rolę hasła dostępowego do systemu. Posiadanie osobistego kodu TastSelv-kode (lub NemID) otwiera dostęp do własnych informacji podatkowych.

W Danii Biuro Obsługi Obywateli, nazywane także Folkeregistret, a także Biura Obsługi Osób Spoza Kraju, rozlokowane w miejscowościach takich jak Odense, Kopenhaga, Aarhus i Aalborg, mają za zadanie przydzielanie numerów identyfikacyjnych podatkowych, znanych jako Central Person Register (CPR), dla duńskich pracowników i przedsiębiorców. Ten numer jest niezbędny do uzyskania karty ubezpieczenia zdrowotnego, dającej dostęp do bezpłatnej opieki medycznej. W celu uzyskania numeru CPR, wymagane jest dostarczenie dowodu tożsamości, umowy najmu oraz umowy o pracę.


Ważne terminu i niezbędne dokumenty potrzebne przy odprowadzania podatków


W kwestii formalności podatkowych w Danii, występują różnorodne pisma, a poniżej przedstawiam niektóre z nich:

 1. ​Arsopgorelse to oficjalne zawiadomienie, przygotowywane przez SKAT i wysyłane po 2 lipca, zawierające istotne informacje podatkowe, takie jak saldo podatkowe do uregulowania lub zwrotu.

 2. Oplysningsseddel to odpowiednik polskiego PIT-11, reprezentujący skonsolidowane zestawienie dochodów pracownika. W Danii pracodawcy zobowiązani są przekazać ten dokument pracownikom po zakończeniu współpracy.

 3. Selvangivelse to formularz deklaracji podatkowej, wydawany przez duński Urząd Skarbowy (SKAT), a następnie przesyłany na adres podatnika, wskazany podczas rejestracji, niezależnie od lokalizacji - czy to w Danii, czy w Polsce.

 4. Lonseddel to dokumenty potwierdzające wypłaty, które pojawiają się cyklicznie, czy to co tydzień, czy co miesiąc, w zależności od okresu wypłat. Pracownicy otrzymują te zapisy regularnie.


Podatek Dania  dokumenty

Ulgi podatkowe w Danii


Jeśli chodzi o kwestie formalności podatkowych związane z pracą w duńskiej firmie, istnieją różnorodne możliwości skorzystania z ulg podatkowych, które mogą znacząco obniżyć obciążenie podatkowe. Te ulgi zależą od specyfiki sytuacji i wymagają odpowiednich dokumentów do ich zastosowania.

Przedstawiamy wykaz dostępnych ulg oraz dokumentów, które są potrzebne w celu skorzystania z każdej z nich:

Pamiętaj, że każda ulga wymaga zgodności z określonymi wymaganymi dokumentami, które potwierdzają spełnienie warunków uprawniających do skorzystania z danego zwolnienia podatkowego.


Najczęstsze wątpliwości związane z duńskim systemem podatkowym


 1. Rezydencja podatkowa w Danii jest związana z czasem przebywania na terytorium kraju. Jeśli pobyt przekracza 6 miesięcy, zostajesz uznany za rezydenta podatkowego i płacisz podatki zarówno od dochodów z Danii, jak i z zagranicy.

 2. Osoby o rocznym dochodzie do 42 900 duńskich koron mogą ubiegać się o pełny zwrot podatku zapłaconego w Danii.

 3. Składanie deklaracji podatkowej w Danii ma różne terminy, w zależności od przypadku - 1 maja lub 1 lipca.

 4. W Danii każdy pracownik ma obowiązek składania rocznych deklaracji podatkowych. Brak rozliczenia grozi karą ok. 5000 duńskich koron.

 5. NemKonto to specjalne konto bankowe dla pracownika, na którym otrzymuje się zwrot podatku od SKAT oraz wypłatę.

 6. Zeznanie podatkowe i korekta w Danii można składać nawet do 3 lat i 4 miesięcy wstecz.

 7. Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy pracowników pracujących w Danii, ale niebędących rezydentami. Dotyczy tylko dochodów uzyskanych w Danii.

 8. Personfradrag to osobista ulga podatkowa dla duńskich rezydentów pracujących przez 12 miesięcy.

 9. NemID i Tastselv to kody potrzebne do elektronicznego rozliczenia podatkowego w Danii.

 10. Ejendomsværdiskat to podatek od wartości nieruchomości, obejmujący także te poza granicami kraju.

 11. Istnieją ulgi i zwolnienia od podatku katastralnego, np. dla osób powyżej 65 roku życia czy wynajmujących nieruchomość.

 12. Ejendomsskat to podatek od wartości gruntów, opodatkowujący nieruchomość.

 13. Skat til udbetaling to informacja o zwrocie podatku.

 14. Forskudsopgorelse i Selvangivelse to karty podatkowe w Danii z numerem TastSelv do rozliczeń online.

 15. Feriepenge to urlopowe świadczenie dla legalnie pracujących osób.

 16. Personnummer to odpowiednik NIP w Danii, potrzebny do rozliczeń podatkowych.

 17. Sundhedsbidrag to składka na ubezpieczenie zdrowotne.

 18. Arbejdsmarkedsbidrag to składka na rynek pracy.

 19. Skattestyrelsen to Urząd Skarbowy w Danii.

Cofnij odpowiedź